NATIONAL ANTHEM

Jana Gana Mana Adhinayaka

Jaya he

Bharata Bhagya- Vidhata

Punjaba- Sindhu- Gujrata- Maratha,

Dravida-Utkala-Banga

Vindhya- Himachala- Yamuna- Ganga

Uchhala- Jaladhi Taranga

Tava Subha Name Jage

Tava Subha Ashisa Mange

Gahe Tava Jaya Gatha

Jana -Gana -Mangala Dayaka Jaya He

Bharata Bhagya- Vidhata

Jaya He, Jaya He, Jaya He

Jaya, Jaya, Jaya, Jaya-He.